Thursday, 19 January 2012

Mari mengeja konsonan kv dan suku kata kv t kv.

Pelajaran 1

a
i
u

b
c

ba     bi     bu
ca     ci     cu

baba     bucu
babu     ibu
baca     cuci
bubu     caca
caci


Pelajaran 2

a
i
u

d
g

da     di     du
ga     gi     gu

dada     gigi
dadu     ada
dagu


Pelajaran 3

a
i
u

h
j

ha      hi      hu
ja        ji       ju

haji     aju
jaja     eja


SUKUKATA KONSONAN VOKAL ( KV )

Sukukata KV.
ba
bi
bu
be
bo
be
ca
ci
cu
ce
co
ce
da
di
du
de
do
de
fa
fi
fu
fe
fo
fe
ga
gi
gu
ge
go
ge
ha
hi
hu
he
ho
he
ja
ji
ju
je
jo
je
ka
ki
ku
ke
ko
ke
la
li
lu
le
lo
le
ma
mi
mu
me
mo
me
na
ni
nu
ne
no
ne
pa
pi
pu
pe
po
pe
qa
qi
qu
qe
qo
qe
ra
ri
ru
re
ro
re
sa
si
su
se
so
se
ta
ti
tu
te
to
te
va
vi
vu
ve
vo
ve
wa
wi
wu
we
wo
we
ya
yi
yu
ye
yo
ye
za
zi
zu
ze
zo
ze

No comments:

Post a Comment